Giới thiệu về Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Một 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Giới thiệu về Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

  Sau ngày đất nước thống nhất, hoạt động hợp tác sông Mê Công được xem là mối quan tâm và ưu tiên của việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước ở nước ta. Ngày 18 tháng 9 năm 1978, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 237-CP thành lập Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam để giúp Chính phủ trong điều phối các hoạt động hợp tác Mê Công của Việt Nam.
  Trong giai đoạn hợp tác 1978 đến 1995, thông qua hợp tác Mê Công và hoạt động của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã có nhiều dự án nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng đã được thực hiện góp phần vào phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên, như sau:

  • Dự án về thuỷ lợi: Dự án thuỷ lợi Tân Gò Công, Dự án thuỷ lợi Hương Mỹ, Nghiên cứu phát triển thuỷ lợi Vàm Nao, Dự án tưới và kiểm soát lũ Tầm Phương, Nghiên cứu khả thi dự án tổng hợp Yasoup…
  • Dự án về nông nghiệp và lâm nghiệp: kế hoạch hành động lưu vực sông Srê-pốk, nghiên cứu điều tra đất ngập nước, nghiên cứu phát triển lâm nghiệp tứ giác Long Xuyên, trạm nuôi tôm giống Vũng Tàu……
  • Dự án về môi trường: thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng nước.
  • Các chương trình đào tạo, tăng cường năng lực góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ để đảm đương công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và công tác hợp tác Mê Công nói riêng sau này.

  Ngày 5 tháng 4 năm 1995, bốn quốc gia là Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công và thành lập Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhằm tăng cường hợp tác Mê Công giữa các quốc gia ven sông (Hiệp định Mê Công 1995). Để tăng cường vai trò của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định Mê Công 1995, ngày 30 tháng 12 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 860/TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam.

  Trong thời kỳ từ 1995 đến 2010, hoạt động của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào các hoạt động chung của quốc gia và Uỷ hội sông Mê Công quốc tế, tích cực phối hợp với các cơ quan trong nước đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên nước, giám sát số lượng nước và chất lượng nước xuyên biên giới; đẩy mạnh việc lồng ghép các hoạt động của Mê Công vào hợp tác song phương và đa phương…; đóng góp tích cực vào việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược của Uỷ hội để thực hiện Hiệp định Mê Công 1995; đàm phán và ký kết bộ Quy chế về sử dụng nước; tích cực thúc đẩy các hoạt động của Uỷ hội; và thực hiện các chương trình và dự án then chốt của Uỷ hội.

  Xuất phát từ tình hình nêu trên, ngày 15 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (thay cho Quyết định số 860/TTg).

  Sau hơn 40 năm hoạt động, 10 năm thực hiện Quyết định số 114/QĐ-TTg, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các quốc gia ven sông và các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng.

  Trong bối cảnh các hoạt động phát triển và hợp tác Lưu vực sông Mê Công ngày càng được quan tâm và Bộ Tài nguyên và Môi trưởng đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước, ngày 08 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhằm mở rộng chức năng nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành, ngoài chức năng là cơ quan đầu mối cho các hợp tác vùng trong Lưu vực sông Mê Công, bao quát thêm vai trò của một tổ chức quản lý lưu vực sông cho hai lưu vực rất quan trọng là Lưu vực sông Cửu Long và Lưu vực sông Sê San và Srê-pôk (thay thế Quyết định số 114/QĐ-TTg)

  Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên Lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam, theo quy định của Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

  Với tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước sông Mê Công đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung (chiếm tới 53% tổng lượng tài nguyên nước quốc gia), cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã được nâng tầm với việc một Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được phân công giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban, và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Ủy viên Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam. Các thành viên của Ủy ban cũng được mở rộng ra tất cả các Bộ ngành có liên quan và địa phương trong các Lưu vực sông Cửu Long và Sê San và Srê-pôk, tổng cộng là 13 Bộ và cơ quan ngang Bộ và 18 tỉnh/thành phố.

  Theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng sẽ thành lập hai Tiểu ban cho các Lưu vực sông Cửu Long và Lưu vực sông Sê San và Srê-pốk. Việc thành lập Tiểu ban Lưu vực sông Cửu Long và Lưu vực sông Sê San và Srê-pốk nhằm để bảo đảm quản lý lưu vực sông với cách tiếp cận vùng và toàn lưu vực, đảm bảo hài hòa các mối quan hệ thượng – hạ lưu vực và quản lý các tác động xuyên biên giới thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hai Tiểu ban sẽ tập trung giải quyết các vấn đề riêng của từng lưu vực. Chủ tịch Tiểu ban là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Để tăng cường hiệu quả làm việc của Uỷ ban, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban Lưu vực sông Cửu Long và Lưu vực sông Sê San và Srê-pốk.

  Trong những năm gần đây, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng cường hợp tác Mê Công, đặc biệt đã có những đóng góp to lớn cho các thành quả của Ủy hội, dẫn dắt và tham gia tích cực và có hiệu quả trong thực hiện các chương trình hợp tác của Uỷ hội, xây dựng tình đoàn kết trong Uỷ hội và luôn đóng vai trò là tác nhân tích cực thúc đẩy Uỷ hội phát triển; tích cực duy trì các mối quan hệ song phương và đa phương với các quốc gia ven sông; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ, các sáng kiến/tổ chức quốc tế và vùng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ… Uỷ ban đã được tăng cường mạnh mẽ về tổ chức và mối liên hệ với các Bộ, ngành và địa phương thành viên tiếp tục được tăng cường thông qua các hoạt động chung và các hoạt động thông tin tuyên truyền của Uỷ ban.

  Trong những năm gần đây, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng cường hợp tác Mê Công, đặc biệt đã có những đóng góp to lớn cho các thành quả của Ủy hội, dẫn dắt và tham gia tích cực và có hiệu quả trong thực hiện các chương trình hợp tác của Uỷ hội, xây dựng tình đoàn kết trong Uỷ hội và luôn đóng vai trò là tác nhân tích cực thúc đẩy Uỷ hội phát triển; tích cực duy trì các mối quan hệ song phương và đa phương với các quốc gia ven sông; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ, các sáng kiến/tổ chức quốc tế và vùng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ… Uỷ ban đã được tăng cường mạnh mẽ về tổ chức và mối liên hệ với các Bộ, ngành và địa phương thành viên tiếp tục được tăng cường thông qua các hoạt động chung và các hoạt động thông tin tuyên truyền của Uỷ ban.

  Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức giúp việc Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; có biên chế riêng và kinh phí thuộc ngân sách nhà nước cấp; làm việc theo quy chế như cấp Cục thuộc Bộ; thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan.

  Ông Trịnh Đình Dũng

  Phó Thủ tướng Chính phủ

  Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  Ông Trần Hồng Hà

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  Trụ sở Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội