PM Nguyen Xuan Phuc

We should together stand united for cooperation and take actions for Mekong river to be a perpetual flow of peace and lasting prosperous links for all countries and people in the region.

Third MRC Summit 2018
Siem Reap 5.4.2018

Calendar
< February 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Weather Today
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Công khai ngân sách
Tình hình thực hiện dự toán
STT Tên Báo Cáo Năm/Kỳ Báo Cáo Biểu Mẫu Số QD Công Bố Ngày Công Bố Đường Dẫn Vào Toàn Văn
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/01/2024 File Văn Bản
1 Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/01/2024 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 9 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 13/10/2023 File Văn Bản
1 Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 9 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 13/10/2023 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 6 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/07/2023 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 6 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/07/2023 File Văn Bản
1 Phụ lục công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN Quý 1 năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/04/2023 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN Quý 1 năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/04/2023 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/01/2023 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 12/10/2022 File Văn Bản