PM Nguyen Xuan Phuc

We should together stand united for cooperation and take actions for Mekong river to be a perpetual flow of peace and lasting prosperous links for all countries and people in the region.

Third MRC Summit 2018
Siem Reap 5.4.2018

Calendar
< July 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Weather Today
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai ngân sách
Tình hình thực hiện dự toán
STT Tên Báo Cáo Năm/Kỳ Báo Cáo Biểu Mẫu Số QD Công Bố Ngày Công Bố Đường Dẫn Vào Toàn Văn
1 Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 6 tháng đầu năm 2024 2024 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/07/2024 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 6 tháng đầu năm 2024 2024 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/07/2024 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN Quý 1 năm 2024 2024 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 12/04/2024 File Văn Bản
1 Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN quý 1 năm 2024 2024 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 12/04/2024 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/01/2024 File Văn Bản
1 Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/01/2024 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 9 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 13/10/2023 File Văn Bản
1 Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 9 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 13/10/2023 File Văn Bản
1 Phụ lục Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 6 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/07/2023 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách UBSMCVN 6 tháng năm 2023 2023 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 10/07/2023 File Văn Bản