Quy chế làm việc của tổ chức lưu vực sông đầu tiên ở Việt Nam – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Tiếp theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, ngày 8 tháng 01 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã ký Quyết định số 01/QĐ-UBMC ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

  Mặc dù là một Quy chế làm việc của tổ chức lưu vực sông đầu tiên của Việt Nam, quá trình xây dựng quy chế đã dựa trên các quy chế hoạt động/làm việc của các tổ chức phối hợp liên ngành trong nước và của các tổ chức hợp tác quốc tế, bao gồm cả của Hội đồng vùng cho Đồng bằng sông Cửu Long mới đây và Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Dự thảo Quy chế làm việc Ủy ban cũng đã tổng hợp được tất cả các ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành và địa phương thành viên Ủy ban thông qua một quá trình tham vấn rộng khắp và rất cẩn thận.

  “Mặc dù quá trình tham vấn lấy ý kiến góp ý của tất cả các thành viên Ủy ban cho dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban rất kỹ lưỡng, nhưng do là tổ chức lưu vực sông đầu tiên ở Việt Nam, Quy chế làm việc này chắc vẫn cần được điều chỉnh thêm. Tuy nhiên, chúng ta không thể chờ đợi mà cần nhanh chóng đưa vào vận hành mô hình tổ chức lưu vực sông này để có thể rút ra các bài học kinh nghiệm cho các điều chỉnh trong thời gian tới đối với hoạt động vận hành Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nói riêng, và cho các tổ chức lưu vực sông sắp tới sẽ được thành lập”- Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết.

  Quy chế này có phạm vi áp dụng rất rộng, không chỉ đối với các thành viên Ủy ban, Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, mà còn mở rộng cho tất cả các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có đại diện là thành viên Ủy ban.

  Theo Quy chế được ban hành, Chủ tịch Ủy ban bên cạnh nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và các nhiệm vụ quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ giao như chiến lược, kế hoạch công tác 5 năm của Ủy ban và các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về nội dung hợp tác sông Mê Công và phần lưu vực sông Mê Công thuộc lãnh thổ Việt Nam; đã ủy quyền nhiều nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban cho các Phó Chủ tịch, đặc biệt là cho Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực trong đó có chỉ đạo toàn bộ hoạt động của cơ quan chuyên trách duy nhất của Ủy ban là Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

  Theo đó, một trong những hoạt động quan trọng nhất và cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nhất là lấy ý kiến các thành viên Ủy ban về các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, hoạt động liên quan đến khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên toàn Lưu vực sông Mê Công, Quy chế làm việc cũng đã quy định việc Ủy ban sẽ ban hành Hướng dẫn lấy ý kiến về các hoạt động khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk trước khi trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Cũng để hỗ trợ thực hiện hiệu quả hoạt động quan trọng nêu trên, Quy chế cũng đã quy định nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực là xác lập và vận hành một Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Ủy ban nhằm đảm bảo hiệu quả điều hành của Lãnh đạo Ủy ban, việc chia sẻ thông tin giữa Văn phòng Thường trực và các thành viên Ủy ban, đặc biệt là các Ủy viên ở địa phương… nhằm hướng tới một “Tổ chức lưu vực sông điện tử”.

  Quy chế cũng nhấn mạnh vai trò của các Ủy viên Ủy ban đại diện cho các Bộ, ngành và địa phương thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc Bộ, ngành và địa phương mình, phối hợp với Văn phòng Thường trực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban; lồng ghép các nhiệm vụ của Ủy ban liên quan đến các hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk trong các chiến lược, chương trình, đề án, dự án của Bộ, ngành, địa phương mình;…

  Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban, là Ủy viên Ủy ban duy nhất làm việc chuyên trách, có nhiệm vụ trình Lãnh đạo Ủy ban các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án và báo cáo của Ủy ban theo thẩm quyền; Tổ chức triển khai thực hiện công tác tham mưu, giúp việc, công tác tổng hợp, báo cáo, tổ chức việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban; Giúp Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Thường trực duy trì quan hệ cộng tác và trao đổi thông tin, báo cáo với các Bộ, ngành và địa phương thành viên của Ủy ban, quan hệ đối ngoại với các quốc gia, các Đối tác Phát triển và các tổ chức quốc tế theo phân công.

  Về chế độ làm việc và quan hệ công tác, Quy chế quy định rõ Hội nghị toàn thể Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam được tổ chức định kỳ vào Quý IV hằng năm. Ngoài các phiên họp định kỳ, Chủ tịch Ủy ban hoặc Phó Chủ tịch Thường trực sẽ triệu tập các cuộc họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Ủy ban khi có các nhiệm vụ phát sinh đột xuất cần giải quyết. Nguyên tắc ra quyết định của Uỷ ban (kể cả góp ý của Ủy ban) dựa trên nguyên tắc biểu quyết đa số, khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên Uỷ ban được hỏi ý kiến có ý kiến đồng ý. Khi lấy ý kiến, Ủy ban cũng áp dụng các nguyên tắc của Chính phủ, là nếu không có ý kiến trả lời sau một thời gian quy định thì được coi là có ý kiến đồng ý.

  “Ủy ban sông Mê Công Việt Nam hiện đang gấp rút chuẩn bị dự thảo các Quyết định thành lập các Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San và Srê-pôk, cũng như dự thảo các Quy chế hoạt động của các Tiểu ban này để hoàn thành các văn kiện pháp lý chính cho chức năng tổ chức lưu vực sông của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Và một Hội nghị toàn thể Ủy ban đầu tiên sau Quyết định 619 nêu trên sẽ sớm được tổ chức để các thành viên Ủy ban ra mắt và đánh dấu một chương mới trong lịch sử hoạt động của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam” – Ông Trung cho biết thêm.